Ban Giám Đốc

 •                                                                                                                                     

  Giám đốc: BS CKII. Trần Anh Dũng

  Điện thoại cơ quan: 057.3827447

  Di động: 0913420669

    Phó Giám đốc: BS CKI. Nguyễn Như Ý

    Điện thoại cơ quan: 057. 3827120

    Di động: 0914155226

  Phó Giám đốc: BS CKII. Nguyễn Minh Hoàng

   Di động: 0913452259

   

  Phó Giám Đốc: BSCKI. Bùi Anh Hòa

  Di động: 0914005556

   

                                                       

Tin bài liên quan