Kế hoạch thực hiện Đề án 1816 năm 2014 cho các Bệnh viện tuyến dưới.

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 1816 NĂM 2014 CHO CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN DƯỚI (09 BVĐK HUYỆN, THỊ TRONG TỈNH)

    (Kèm cv số 732/SYT-NVY, V/v phê duyệt KH triển khai đề án 1816 BVĐK tỉnh năm 2014 của Giám đốc SYT)

     

Tin bài liên quan