Phòng Tài Chính Kế Toán

 • I. Giới Thiệu Chung:

  II. Nhân Lực:

  III. Chức năng, nhiệm vụ:

         -  Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

         -  Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu chi việc phí theo đúng qui định.

         -  Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

         -  Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương,, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giiám sát công tác kế toán, chế dộ thu, chi của Bệnh viện.

         -  Định kỳ, thực hiện báo cáo quyết toán tình hính sử dụng ngân sách Nhà nước, tình hình thu phí, lệ phí được để lại, kiểm kê tài sản, dụng cụ toàn viện

         -  Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

         -  Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động bệnh viện.

  V. Thành tích đạt được:

Tin bài liên quan