Phòng Điều Dưỡng

 • I. Giới Thiệu Chung:

  II. Nhân Lực:  Tổng số nhân viên: 03

                             

                Trưởng phòng:    CN Đào Mỹ Diễm Kiều

  III. Chức năng, nhiệm vụ:

          -  Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

          -  Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

          -  Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

          -  Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

          -  Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

          -  Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

          -  Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

          -   Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

          -  Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

          -  Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

          -  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

  IV. Các thành tích đạt được:

  V.  Định hướng phát triển:

           -  Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát mọi hoạt động Điều dưỡng và Hộ lý, đảm bảo sự an toàn và tăng cường sự hài lòng của người bệnh.

           -  Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của Điều dưỡng.

           -  Nâng cao trình độ chuyên môn của Điều đưỡng/Nữ hộ sinh/Kỹ thuật viên và Hộ lý – Y công qua các khóa đào tạo dài hạn (Cử nhân), đào tạo ngắn hạn tại bệnh viện hoặc của các chương trình Dự án

           -  Xây dựng lực lượng chăm sóc có chất lượng, kỹ năng giao tiếp tốt và kết hợp đầy đủ, nhuần nhuyễn 3 yếu tố: Bàn tay - Khối óc - Trái tim.

           -  Phát triển công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin trong lĩnh vực điều dưỡng.

           - Tổ chức thực hiện công tác Điều dưỡng ngày càng phát triển theo định hướng của ngành Điều dưỡng Việt Nam.

Tin bài liên quan