Phòng Hành Chính Quản Trị

 • I. Giới thiệu chung:

   

           - Phòng Hành Chính Quản Trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

          - Là một phòng chức năng đảm nhận công tác hậu cần, phục vụ gián tiếp trong quá trình khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh nhà và vùng lân cận

          - Tham mưu cho lãnh đạo về công tác hậu cần của bệnh viện

  II. Nhân lực:  tổng số nhân viên: 40

           Trưởng phòng:   Tạ Quang Phú

           Phó phòng      :    Lê Thái Hòa

  III. Chức năng, nhiệm vụ:

          -  Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình bày Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
          - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong BV theo kế hoạch đã duyệt, bảo đảm đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
          - Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.
          - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.
          - Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.
          - Quản lý các phương tiện vận tải của BV. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
          - Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
          - Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện.
          - Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.
          - Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.
          - Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

          - Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo qui định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc

          - Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, cung ứng điện và xử lý chất thải bệnh viện

          - Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí tham ô

          - Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét về việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa phòng trong bệnh viện để giám đốc xét quyết định khen thưởng, kỷ luật

          - Đảm bảo vệ sinh cảnh quan sạch đẹp( vườn hoa, cây cảnh) hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện
  IV. Định hướng phát triển:

          - Kiện toàn về tổ chức và chức danh cho cán bộ phòng, tổ đủ năng lực và hiệu quả lãnh đạo

          - Xây dựng nội bộ của phòng thành một khối thống nhất có khả năng xây dựng phòng trở thành đơn vị mạnh của bệnh viện

          - Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ. Đáp ứng một cách tốt, nhanh, đủ các yêu cầu của các khoa phòng để góp phần xây dựng bệnh viện vững mạnh

Tin bài liên quan