Phòng Tổ Chức Cán Bộ

 • PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  I. Giới thiệu chung

       Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công      tác Tổ chức Cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện

  II. Nhân sự

       Tổng số cán bộ viên chức: 03                

                            

          Phó phòng:      BS CKI Trương Thị Sáng

  III. Chức năng nhiệm vụ:

       1. Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực.

       2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

       3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng.

       4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

       5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của nghành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

       6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa để nâng cao y đức. tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

       7. Nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

  IV. Nghiên cứu khoa học

       Hằng năm đăng ký 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Tin bài liên quan